Naslovna strana

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Добродошли
fond solidarnosti republike Srbije
Рад Фонда солидарности регулисан је Законом о раду(„ Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017)
Фонд је 100 % државно власништво
Фонд примењује Закон о раду и Закон о општем управном поступку у свом пословању.
Делатност Фонда је обезбеђивање и исплата потраживања у складу са чланом 125. Закона о раду.Обезбеђивање и исплата потраживања запослених код послодавца у стечају у складу са Законом о раду.
Фонд има својство правног лица и послује као јавна служба.
Права на исплату потраживања прописана су у члану 125.овог закона.
Запослени има право на исплату :
   1) Зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре покретања стечајног поступка;
   2) Накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за календарску годину у којој је покренут стечајни поступак, ако је то право имао пре покретања стечајног поступка;
   3) Отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је покренут стечајни поступак, ако је право на пензију остварио пре покретања стечајног поступка.
   4) Накнаде штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је покренут стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та одлука постала правоснажна пре покретања стечајног поступка.
 Запослени има право код Фонда и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за период исплате зараде и накнаде зараде.
Приходи Фонда су средства из буџета Републике Србије и других извора у складу са законом. Средства Фонда користе се у складу са Законом о буџету, Законом о раду и финансијским планом који усваја управни одбор Фонда уз сагласност Владе.

Фонд је почео са радом 8.јула 2005. године, када је и уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду.

 

 Надзор над законитошћу рада Фонда врши министарство надлежно ра рад.

Желите да остварите своја права код Фонда солидарности