Насловна

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Добродошли
fond solidarnosti republike Srbije
Рад Фонда солидарности регулисан је Законом о раду(„ Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 - одлука УС и 113/17)
Фонд има својство правног лица и послује као јавна служба.
Фонд је почео са радом 8.јула 2005. године, када је и уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду.
Фонд је 100 % државно власништво.
Фонд у свом пословању примењује Закон о раду и Закон о општем управном поступку.
Делатност Фонда је обезбеђивање и исплата не исплаћених потраживања запослених код послодавца над којим је отворен стечајни поступак.
Запослени, у складу са чланом 125. Закона о раду  има право на исплату :
   1) Зараде и накнаде зараде (боловање до 30 дана) за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка;
   2) Накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања стечајног поступка;
   3) Отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, ако је право на пензију остварио пре отварања стечајног поступка;
   4) Накнаде штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та одлука постала правноснажна пре отварања стечајног поступка.
 Запослени има право код Фонда и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за период исплате зараде и накнаде зараде.
 Средства за рад Фонда обезбеђују се у буџету Републике Србије.Средства обезбеџена за рад фонда користе се у складу са Законом о буџету, Законом о раду и Финансијским планом који усваја Управни одбор фонда уз сагласност Владе.
Надзор над законитошћу рада Фонда, врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања. 

Желите да остварите своја права код Фонда солидарности