Насловна

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Добродошли
fond solidarnosti republike Srbije

   Рад Фонда солидарности регулисан је Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење).

   Фонд солидарности има својство правног лица и послује као јавна служба.Фонд солидарности је почео са радом 8. јула 2005. године, када је и уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду.Делатност Фонда је обезбеђивање и исплата потраживања запосленима код послодавца над којим је отворен стечајни поступак у складу са Законом о раду.Фонд солидарности утврђује право на исплату потраживања и спроводи поступак у складу са Законом о раду и Законом о општем управном поступку.

   Запослени, у складу са чланом 125. Закона о раду  има право на исплату:

  1. Зараде и накнаде зараде (боловање до 30 дана) за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка;
  2. Накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања стечајног поступка;
  3. Отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, ако је право на пензију остварио пре отварања стечајног поступка;
  4. Накнаде штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та одлука постала правноснажна пре отварања стечајног поступка.

   Запослени има право код Фонда солидарности и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за период исплате зараде и накнаде зараде, у складу са прописима о обавезном социјалном осигурању.

   Средства за рад Фонда солидарности обезбеђују се у буџету Републике Србије.

   Средства обезбеђена за рад Фонда солидарности користе се у складу са Законом о буџету, Законом о раду и Финансијским планом који усваја Управни одбор Фонда солидарности уз сагласност Владе.

  Надзор над законитошћу рада Фонда солидарности, врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања. 

Желите да остварите своја права код Фонда солидарности

Корисни линкови