Како остварити своја права код Фонда солидарности?

Услови за подношење захтева Фонду солидарности

   Да је запослени био запослен код послодавца над којим је отворен стечајни поступак и да су потраживања запосленог утврђена одлуком Привредног суда у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

   Да је запослени био у радном односу на дан отварања стечајног поступка или у периоду од последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка, у складу са чланом 124. Закона о раду.

   Да потраживања запосленом нису исплаћена у складу са законом којим се уређује стечајни поступак, или да нису исплаћена у целости за период за који Фонд врши исплату (припада им право на разлику до нивоа права утврђених Законом о раду).

Покретање поступка код Фонда солидарности

   Поступак код Фонда солидарности се покреће подношењем Захтева за остваривање права и одговарајуће документације.

   Захтев подноси бивши запослени из привредног друштва у стечају, лично, ако му је потраживање утврђено у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

   Форма и садржај Захтева одређени су Правилником о садржају обрасца захтева за остваривање права код Фонда солидарности, прописаним од стране Министра за рад, запошљавање борачка и социјална питања („Службени гласник РС“ бр. 78/19, од 09.11.2019. године). Обавеза је бившег запосленог да образац захтева уредно попуни са свим подацима и поднесе са документима који се у овом правилнику наводе.     Сваки други облик и форма захтева Фонду биће одбачен као неуредан у складу са Законом о општем управном поступку.

   Образац Захтева се мора читко попунити, датирати и својеручно потписати. Потребно је заокружити број испред права које се потражује и приложити оверене фотокопије или оригинале докумената која се прилажу као доказ постојања траженог права, а која су прописана наведеним Правилником о садржају обрасца захтева за остваривање права код Фонда солидарности. Списак потребних докумената наведен је и на самом обрасцу Захтева.

 

Рок за подношење захтева

    Бивши запослени подноси захтев Фонду у року од 45 дана од дана пријема одлуке којом је утврђено право на потраживање, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

  Захтев са неопходном документацијом се доставља поштом на адресу:

Фонд солидарности,

Поштански фах 43,

Немањина 22-26, 11000 Београд;

или лично у писарницу пословне зграде Владе, Немањина 22-26, Београд.

Доношење одлуке по захтеву

    По пријему захтева и потребне документације Фонд солидарности спроводи управни поступак и утврђује благовременост поднетог захтева и комплетност документације, потом на основу чињеница и доказа Управни одбор доноси одлуку.

   Наведено решење  се доставља лично или препоручено поштом подносиоцу захтева.

     Жалба на одлуку се може поднети Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Уколико је одлука позитивна, истеком рока за жалбу, одлука постаје правноснажна. На основу правноснажне одлуке одобрени износ по потраживаном праву се уплаћује на достављени текући рачун подносиоца захтева.

   Уколико је на одлуку Управног одбора Фонда солидарности изјављена жалба, о њој одлучује Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Одлука Министра је коначна и доставља се подносиоцу захтева препорученом поштом и против ње се може покренути управни спор.

Права запослених код Фонда солидарности

Бивши  запослени има право на исплату:

 1. Зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са Законом о раду за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка;
 2. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања стечајног поступка;
 3. Отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, ако је право на пензију остварио пре отварања стечајног поступка;
 4. Накнада штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је отворен стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та одлука постала правноснажна пре отварања стечајног поступка;
 5. Запослени има право и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за исплате зараде и накнаде зараде, у складу са прописима о обавезном социјалном осигурању.
 6. Да би запослени остварио право на исплату било ког од наведених потраживања, подносиоцу захтева мора бити утврђено и признато потраживање у одлуци Привредног суда, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

Потребна документација

   Акти који се доносе у складу са законом којим се уређује стечајни поступак:

 1. Решење о отварању стечајног поступка;
 2. Закључак о листи утврђених потраживања, којим је признато потраживање бившем запосленом у стечајном поступку. Потраживања која запослени потражује од Фонда солидарности морају бити утврђена у стечајном поступку од стране Привредног суда;
 3. Потврда стечајног управника да бившем запосленом није исплаћено утврђено потраживање у стечајном поступку, за период за који је Фонд надлежан да исплати потраживање у складу са Законом о раду.

   Акта која уз Захтев подноси бивши запослени:

 1. Захтев (на прописаном обрасцу попуњен читко, правилно и комплетно, обавезно заокружити право на потраживање, уписати датум подношења захтева и потписати захтев);
 2. Уговор о раду, односно други акт о заснивању радног односа (потребно приложити за било које од тражених права);
 3. Акт којим је престао радни однос за лице коме је престао радни однос пре отварања стечајног поступка (потребно приложити за било које од тражених права);
 4. Одлука којом је утврђено потраживање и исплатни ред у складу са прописом о стечају (оргинал или оверена копија);
 5. Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених о остваривању права запосленог на пензију (потребно приложити ако се тражи право на исплату отпремнине за пензију);
 6. Оверена копија правноснажне одлуке суда којом је утврђено право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења (потребно приложити ако се тражи право на исплату штете по основу судске одлуке);
 7. Копија картице текућег рачуна (потребно приложити за било које од тражених права);
 8. Копија личне карте подносиоца захтева (потребно приложити за било које од тражених права).

 

Напомена: Уколико се тражи оверена копија документа онда та копија мора бити оверена од стране Јавног бележника, а на територији где нису именовани Јавни бележници овера се врши у суду или општини.

   Ово упутство нема снагу правног акта већ служи као помоћ за комплетирање документације ради подношења захтева Фонду солидарности.

Преузмите образац захтева за остваривање права код Фонда солидарности.