Приступ информацијама и заштита података

Информације о подношењу захтева Фонду солидарности за приступ информацијама

 

     Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе на информације које су настале на раду или у вези са радом Фонда, подноси се Фонду:

  • у писаној форми на адресу: Фонд солидарности, Немањина 22-26, Поштански фах 43, 11124 Београд;
  • електронском поштом, е-маил: fond.solidarnosti@fs.gov.rs

   За приступ овим информацијама, не врши се накнада трошкова. Битно је да се у захтеву јасно наведe која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, (тј. што прецизније описати информацију), затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи податке који олакшавају проналажење тражене информације.


Лице за заштиту података о личности одређено од стране директора Фонда солидарности:

 

 

Александра Ерић

aleksandra.eric@fs.gov.rs

Рузвелтова 61, Београд

Тел: +381 11 2121 970 (локал 109)