Oрганизациона структура Фонда

Чланови Управног oдбора

Мирјана Ћојбашић - члан, председник Управног oдбора Фонда Солидарности -  представник Владе Републике Србије
Катарина Денчић - заменик члана
Мирко Јанић - члан, представник Владе Републике Србије
Сања Липовчић - заменик члана
Светлана Будимчевић - члан, заменик председника Управног oдбора Фонда Солидарности -  представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије - Унија послодаваца Србије
Бранислава Ђукић - заменик члана
Дејана Кузмић - члан, представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија  послодаваца Србије
Дамира Јовановић - заменик члана
Дејан Титовић - члан,  представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност"
Зоран Илић - заменик члана
Душко Вуковић - члан, представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
Иштван Хуђи - заменик члана
 
 

 

Чланови Надзорног одбора

Душан Петровић - члан, председник Надзорног одбора Фонда солидарности - представник Владе Републике Србије
Илија Терзић - заменик члана, представник Владе Републике Србије
Јелена Јевтовић - члан, заменик председника Надзорног одбора Фонда солидарности, представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
Божана Кнежевић - заменик члана, представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
Владимир Гвозденовић - члан, представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - СССС
Виолета Гојковић - заменик члана, представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност

 

Директор 

Милица Лукешевић

дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије
E-mail: milica.lukesevic@fs.gov.rs


  Заменик директора 

 Градимир Банковић

дипломирани правник
E-mail: fond.solidarnosti@fs.gov.rs

 Секретар

  Весна Веселиновић
 дипломирани правник

Одељење за правне послове


Драгана Ћосић, руководилац одељења
E-mail: dragana.cosic@fs.gov.rs

____________________________________

Александра Ерић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
E-mail: aleksandra.eric@fs.gov.rs

Александра Пањковић, службеник за обраду захтева
E-mail: aleksandra.panjkovic@fs.gov.rs

Јелица Деспотовић, службеник за обраду захтева
E-mail: jelica.despotovic@fs.gov.rs

Душанка Стевић, администратор захтева
E-mail: dusanka.stevic@fs.gov.rs

Дејан Мијатовић, администратор захтева
E-mail: dejan.mijatovic@fs.gov.rs

Милан Ристић, администратор захтева
E-mail: milan.ristic@fs.gov.rs

Андријана Анђелковић, администратор захтева
E-mail: andrijana.andjelkovic@fs.gov.rs

Ивана Лазаревић, технички секретар
E-mail: ivana.lazarevic@fs.gov.rs

Наташа Раденовић, технички секретар
E-mail: natasa.radenovic@fs.gov.rs

Одсек за финансијско - књиговодствене  и опште послове


Биљана Пурхмајер, руководилац одсека
E-mail: biljana.purhmajer@fs.gov.rs

____________________________________

Данијела Стојанић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: danijela.stojanic@fs.gov.rs

Биљана Ђорђевић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.djordjevic@fs.gov.rs

Никола Гавриловић, администратор информационих система и технологија
E-mail: nikola.gavrilovic@fs.gov.rs

Организација стручних служби 

 

Одељење за правне послове

  Одељење за правне послове обавља послове који се односе на: спровођење управног поступка по поднетим захтевима; припрему предлога одлука за Управни одбор; реализацију одлука донетих од стране Управног одбора; заступање Фонда у судским поступцима; подношење захтева по основу законске суброгације надлежним судовима за признавање поверилачких права Фонда и исплату поверилачких права утврђених Фонду; припрему предлога аката о организацији рада Фонда; обавља све послове остваривања права, обавеза и одговорности из области радног права за запослене у Фонду,  административно-техничке и друге послове из делокруга Оделења.

 

Одсек за финансијско-књиговодствене и опште послове

  Одсек за финансијско-књиговодствене и опште послове обавља послове који се односе на: припрему и израду Предлога финансијског плана Фонда, Годишњег обрачуна Фонда и Извештаја о годишњем пословању Фонда, оперативно-финансијске послове и књиговодствене послове, одржавање и иновирање рачунарске опреме, одржавање и унапређивање базе података и софтвера који се користе у Фонду, административно-техничке и друге послове из делокруга Одсека.

 

Шема организационе структуре