Oрганизациона структура Фонда

Директор Фонда

Милица Лукешевић, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије
E-mail: milica.lukesevic@fs.gov.rs

             Заменик директора Фонда

             Владан Манић, дипломирани економиста

 Секретар Фонда

                 Јелка Јовић, дипломирани економиста
E-mail:  jelka.jovic@fs.gov.rs
1. Радомир Стевић, председник
 представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
 - Иштван Хуђи, заменик председника
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
 
2. Чеданка Андрић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност"
 - Зоран Илић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност" 
    
3. Дејана Кузмић, члан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија  послодаваца Србије
 - Александра Ковачевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике   Србије-Унија послодаваца Србије
 
4. Светлана Будимчевић, члан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија      послодаваца Србије
 - Бранислава Ђукић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије- Унија     послодаваца Србије
 
5. Добрина Ђуковић, члан
представник Владе Републике Србије
 - Катарина Денчић, заменик члан
представник Владе Републике Србије
 
6. Маријана Чокић, члан
представник Владе Републике Србије
 - Сања Липовчић , заменик члана
представник Владе Републике Србије

 

1. Душан Петровић, председник
представник Владе Републике Србије 
 - Младенка Милетић, заменик председника
представник Владе Републике Србије
 
2. Јелена Јевтовић, члан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије
 - Божана Кнежевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија      послодаваца Србије
 
3. Миломир Бошковић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
 - Виолета Гојковић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност"

 

Општи послови

Весна Веселиновић,  начелник одељења за правне послове
E-mail: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

Данка Јаћимовић, саветник за опште-правне послове
E-mail: danka.jacimovic@fs.gov.rs

Биљана Пурхмајер,  шеф одсека за финансијско-књиговодствене и опште послове
E-mail: biljana.purhmajer@fs.gov.rs

Биљана Тошић, књиговођа
E-mail: biljana.tosic@fs.gov.rs

Милан Ристић, систем-администратор
E-mail: milan.ristic@fs.gov.rs

Ивана Лазаревић, административно-технички послови
E-mail: ivana.lazarevic@fs.gov.rs

Наташа Раденовић, административно-технички послови
E-mail: natasa.radenovic@fs.gov.rs

Биљана Ђорђевић, виши сарадник за оперативно-финансијске и књиговодствене послове
E-mail: biljana.djordjevic@fs.gov.rs

Никола Гавриловић, референт логистике
E-mail: nikola.gavrilovic@fs.gov.rs

Обрада захтева

Марјан Сабо, самостални саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: marjan.sabo@fs.gov.rs

Анђелка Бајић, самостални саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: andjelka.bajic@fs.gov.rs

Тања Дамљановић, самостални саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: tanja.damljanovic@fs.gov.rs

Александар Јаћимовић, саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: aleksandar.jacimovic@fs.gov.rs

Драгана Ћосић, саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: dragana.cosic@fs.gov.rs

Александра Санчанин, саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: aleksandra.sancanic@fs.gov.rs

Јелица Деспотовић, саветник за административно-правну обраду захтева
E-mail: jelica.despotovic@fs.gov.rs

Власништво
Фонд је 100 % државно власништво
Примена прописа
Фонд примењује Закон о раду и Закон о општем управном поступку у свом пословању
Делатност Фонда
Обезбеђивање и исплата потраживања запослених код послодавца у стечају у складу са Законом о раду.Права на исплату потраживања прописана су у члану 125.овог закона. Запослени има право на исплату :
 1)  Зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са Законом о раду, за последњих девет месеци пре покретања стечајног поступка;
 2)  Накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор кривицом послодавца, за календарску годину у којој је покренут стечајни поступак, ако је то право имао пре покретања стечајног поступка;
 3)  Отпремнине због одласка у пензију у календарској години у којој је покренут стечајни поступак, ако је право на пензију остварио пре покретања стечајног поступка.
 4)  Накнаде штете на основу одлуке суда донете у календарској години у којој је покренут стечајни поступак, због повреде на раду или професионалног обољења, ако је та одлука постала правоснажна пре покретања стечајног поступка.

Запослени има право код Фонда и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за период исплате зараде и накнаде зараде.

Финансирање Фонда
 Приходи Фонда су средства из буџета Републике Србије и других извора у складу са законом.Средства Фонда користе се у складу са Законом о буџету, Законом о раду и финансијским планом који усваја управни одбор Фонда уз сагласност Владе.