Naslovna

FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Dobrodošli
fond solidarnosti republike Srbije
Rad Fonda solidarnosti regulisan je Zakonom o radu(„ Službeni glasnik RS“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 - odluka US i 113/17)
Fond ima svojstvo pravnog lica i posluje kao javna služba.
Fond je počeo sa radom 8.jula 2005. godine, kada je i upisan u sudski registar kod Trgovinskog suda u Beogradu.
Fond je 100 % državno vlasništvo.
Fond u svom poslovanju primenjuje Zakon o radu i Zakon o opštem upravnom postupku.
Delatnost Fonda je obezbeđivanje i isplata ne isplaćenih potraživanja zaposlenih kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak.
Zaposleni, u skladu sa članom 125. Zakona o radu  ima pravo na isplatu :
   1) Zarade i naknade zarade (bolovanje do 30 dana) za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa Zakonom o radu, za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka;
   2) Naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka;
   3) Otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;
   4) Naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.
 Zaposleni ima pravo kod Fonda i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period isplate zarade i naknade zarade.
 Sredstva za rad Fonda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.Sredstva obezbedžena za rad fonda koriste se u skladu sa Zakonom o budžetu, Zakonom o radu i Finansijskim planom koji usvaja Upravni odbor fonda uz saglasnost Vlade.
Nadzor nad zakonitošću rada Fonda, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja. 

Želite da ostvarite svoja prava kod Fonda solidarnosti