Ostvarivanje prava kod Fonda Solidarnosti

 

Uputstvo za ostvarivanje prava na isplatu potraživanja kod Fonda solidarnosti

USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA FONDU SOLIDARNOSTI
· Da je zaposleni bio zaposlen kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak i da su potraživanja zaposlenog utvrđena odlukom privrednog suda u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
· Da je zaposleni bio u radnom odnosu na dan otvaranja stečajnog postupka ili u periodu od poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka, u skladu sa članom 124. Zakona o radu.
· Da potraživanja zaposlenom nisu isplaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, ili da nisu isplaćena u celosti za period za koji Fond vrši isplatu (pripada im pravo na razliku do nivoa prava utvrđenih Zakonom o radu).

POKRETANJE POSTUPKA KOD FONDA SOLIDARNOSTI
· Postupak kod Fonda solidarnosti se pokreće podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava i odgovarajuće dokumentacije.
Zahtev podnosi zaposleni iz preduzeća u stečaju, lično, ako mu je potraživanje utvrđeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
· Forma i sadržaj zahteva određeni su Pravilnikom o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti, propisanim od strane Ministra za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja („Službeni glasnik RS“ br. 31/05, od 08.04.2005. godine). Obaveza je zaposlenog da obrazac zahteva uredno popuni sa svim podacima i podnese sa dokumentima koji se u ovom pravilniku navode. Svaki drugi oblik i forma zahteva Fondu biće odbačen kao neuredan u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, što će imati za posledicu nemogućnost utvrđivanja traženog prava.
· Obrazac zahteva se mora čitko popuniti, datirati i svojeručno potpisati. Potrebno je zaokružiti broj ispred prava koje se potražuje i priložiti overene fotokopije ili originale dokumenata koja se prilažu kao dokaz postojanja traženog prava, a koja su propisana navedenim Pravilnikom o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti. Spisak potrebnih dokumenata naveden je i na samom obrascu zahteva.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
· Zaposleni podnosi zahtev Fondu u roku od 45 dana od dana dostavljanja odluke kojom je utvrđeno pravo na potraživanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
· Zahtev sa neophodnom dokumentacijom se dostavlja poštom na adresu: Fond solidarnosti, Poštanski fah 43, Nemanjina 22-26, 11124 Beograd; ili lično u pisarnicu poslovne zgrade Vlade, Nemanjina 22-26, Beograd.

DONOŠENJE ODLUKE PO ZAHTEVU
Po prijemu zahteva i potrebne dokumentacije Fond solidarnosti sprovodi upravni postupak i utvrđuje blagovremenost podnetog zahteva i kompletnost dokumentacije, potom na osnovu činjenica i dokaza Upravni odbor donosi odluku. Upravni odbor Fonda solidarnosti sprovodi postupak u kome utvrđuje odlučujuće činjenice i okolnosti za donošenje odluke o svakom individualnom zahtevu i donosi rešenje ili zaključak.
· Navedeno rešenje (odnosno zaključak) se dostavlja lično ili preporučeno poštom podnosiocu zahteva. Žalba na odluku se može podneti Ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Ukoliko je odluka pozitivna, istekom roka za žalbu, odluka postaje pravnosnažna. Na osnovu pravnosnažne odluke odobreni iznos po potraživanom pravu se uplaćuje na dostavljeni tekući račun podnosioca zahteva.

· Ukoliko je na odluku Upravnog odbora Fonda solidarnosti izjavljena žalba, o njoj odlučuje Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Odluka Ministra je konačna i dostavlja se podnosiocu zahteva preporučenom poštom i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

PRAVA ZAPOSLENIH KOD FONDA SOLIDARNOSTI
· Zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa Zakonom o radu za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka;
· Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka;
· Otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;
·Naknada štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravosnažna pre otvaranja stečajnog postupka;
·Zaposleni ima pravo i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate zarade i naknade zarade, u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.
Da bi zaposleni ostvario pravo na isplatu bilo kog od navedenih potraživanja, podnosiocu zahteva mora biti utvrđeno i priznato potraživanje u odluci privrednog suda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Akti koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak:
a) Rešenje o otvaranju stečajnog postupka (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava);

b) Zaključak o listi priznatih i osporenih potraživanja, kojom je priznato potraživanje zaposlenom u stečajnom postupku. Potraživanja koja zaposleni potražuje od Fonda solidarnosti moraju biti priznata u stečajnom postupku od strane privrednog suda;

v) Potvrda stečajnog upravnika da zaposlenom nije isplaćeno utvrđeno potraživanje u stečajnom postupku, za period za koji je Fond nadležan da isplati potraživanje u skladu sa Zakonom o radu.
Akta koja poseduje zaposleni:
1. Zahtev (na propisanom obrascu popunjen čitko, pravilno i kompletno, obavezno zaokružiti pravo na potraživanje, upisati datum podnošenja zahteva i potpisati zahtev);
2. Ugovor o radu, odnosno drugi akt o zasnivanju radnog odnosa (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava);
3. Overenu kopiju radne knjižice (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava);
4. Akt kojim je prestao radni odnos za lice kome je prestao radni odnos pre otvaranja stečajnog postupka (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava);
5. Izjava podnosioca zahteva da nije iskoristio godišnji odmor za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak (potrebno priložiti ako se traži pravo na isplatu štete za neiskorišćeni godišnji odmor);
6. Zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak upućen poslodavcu (potrebno priložiti ako se traži pravo na isplatu štete za neiskorišćeni godišnji odmor);
7. Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih o ostvarivanju prava zaposlenog na penziju (potrebno priložiti ako se traži pravo na isplatu otpremnine za penziju);
8. Overen prepis pravosnažne odluke suda kojom je utvrđeno pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja (potrebno priložiti ako se traži pravo na isplatu štete po osnovu sudske odluke);
9. Kopija kartice tekućeg računa (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava);
10. Kopija lične karte podnosioca zahteva (potrebno priložiti za bilo koje od traženih prava).

Napomena: Ukoliko se prilaže fotokopija dokumenta onda ta fotokopija mora biti overena od strane javnog beležnika, a na teritoriji gde nisu imenovani beležnici overa se vrši u sudu ili opštini.

Ovo uputstvo nema snagu pravnog akta već služi kao pomoć za kompletiranje dokumentacije radi podnošenja zahteva Fondu solidarnosti.

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti možete preuzeti ovde