ЋИРИЛИЦА | ЛАТИНИЦА

НАСЛОВНА

Фонд солидарности је основан чланом 127. Закона о раду ( „Службени гласник РС“), бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука Уставног суда.

Делатност Фонда је обезбеђивање и исплата потраживања у складу са чланом 125. Закона о раду.

Фонд има својство правног лица и послује као јавна служба.

Право на исплату неисплаћених потраживања код послодаваца над којим је отворен стечајни поступак, имају запослени који испуњавају услове прописане Законом о раду, ако су им потраживања утврђена а нису исплаћена или су делимично исплаћена у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.
Фонд је почео са радом 8.јула 2005. године, када је и уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду.

 Надзор над законитошћу рада Фонда врши министарство надлежно ра рад.

Фонд солидарности је увео аутоматску обраду захтева и програмски је аутоматизовао вођење једног правног поступка (управног) и то тако што се на основу поднетих докумената и достављених података врши програмско спровођење процеса управног поступка уз програмску примену законских одредаба (Закона о раду, Закона о стечају и Закона о управном поступку), аутоматска израда предлога за одлучивање и аутоматска израда одлука (решења и закључака) по поднетим захтевима. Цео поступак решавања својих захтева подносиоци (запослени) могу да прате упитом на сајту Фонда солидарности.

Седиште Фонда је у Београду, у улици Рузвелтова број 61.
 Одржана је 9. седница УО Фонда солидарности
 (03. 04. 2018.)

Одржана 7. седница УО Фонда солидарности
 (05. 02. 2018.)

Подела решења бившим запосленима у компанији за производњу меса „Агрожив“ АД, Житиште 06.10.2017.
 (05. 10. 2017.)

Подела решења „ПИК Земун“
 (05. 10. 2017.)

Одржана 3. седница УО, у новом сазиву
 (29. 09. 2017.)

Подела решења бившим запосленима фабрике А.Д.„Аутотранспорт“ Краљево 14.06.2017.
 (13. 06. 2017.)

Подела решења за бивше запослене МК „Рудник“ Горњи Милановац 13.06.2017.
 (13. 06. 2017.)