Naslovna strana

FOND SOLIDARNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Dobrodošli
fond solidarnosti republike Srbije
Rad Fonda solidarnosti regulisan je Zakonom o radu(„ Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017)
Fond je 100 % državno vlasništvo
Fond primenjuje Zakon o radu i Zakon o opštem upravnom postupku u svom poslovanju.
Delatnost Fonda je obezbeđivanje i isplata potraživanja u skladu sa članom 125. Zakona o radu.Obezbeđivanje i isplata potraživanja zaposlenih kod poslodavca u stečaju u skladu sa Zakonom o radu.
Fond ima svojstvo pravnog lica i posluje kao javna služba.
Prava na isplatu potraživanja propisana su u članu 125.ovog zakona.
Zaposleni ima pravo na isplatu :
   1) Zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa Zakonom o radu, za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka;
   2) Naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao pre pokretanja stečajnog postupka;
   3) Otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre pokretanja stečajnog postupka.
   4) Naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravosnažna pre pokretanja stečajnog postupka.
 Zaposleni ima pravo kod Fonda i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period isplate zarade i naknade zarade.
Prihodi Fonda su sredstva iz budžeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom. Sredstva Fonda koriste se u skladu sa Zakonom o budžetu, Zakonom o radu i finansijskim planom koji usvaja upravni odbor Fonda uz saglasnost Vlade.

Fond je počeo sa radom 8.jula 2005. godine, kada je i upisan u sudski registar kod Trgovinskog suda u Beogradu.

 

 Nadzor nad zakonitošću rada Fonda vrši ministarstvo nadležno ra rad.

Želite da ostvarite svoja prava kod Fonda solidarnosti